Taisyklės, terminai ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės), jas patvirtinus Pirkėjui (formuojant prekių užsakymą pažymėjus varnele jog sutinkate su elektroninės parduotuvės taisyklėmis), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir MULTISISTEMA, UAB (toliau - Pardavėjo) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje, suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka mokėjimo būdą, ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "UŽSAKYTI".

2.2. Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško pagal šias sutarties taisykles pareigų įvykdymo.

2.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis saugoma MULTISISTEMA, UAB elektroninėje parduotuvėje.

3. Pirkėjo teisės 

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes mtools.lt, multisistema.lt elektroninėse parduotuvėse laikydamasis šiose Taisyklse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatų reikalavimų.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 "Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšių priemones, taisyklių patvirtinimo", jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

3.3. Pirkėjas prekes gali užsakyti visą parą ištisus metus. Užsakymai, pateikti darbo dienomis po 16val., savaitgaliais ar švenčių dienomis, bus peržiūrėti artimiausią darbo dieną. Išskirtiniais atvejais prekes galima užsakyti telefonu pateiktu skiltyje "Kontaktai" darbo dienomis 8-17val.arba elektroniniu paštu [email protected].

3.4. Pirkėjas turi teisę nesutikti gauti naujienlaiškių arba bet kada nutraukti jų prenumeratą www.mtools.lt, multisistema.lt puslapyje.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjo užsakytos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes. Pirkėjas privalo atlikti mokėjimo pavedimą ne vėliau kaip per 48 valandas nuo mygtuko "Formuoti užsakymą" paspaudimo. Per šį terminą neatlikus mokėjimo pavedimo, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties, ir anuliuoti Pirkėjo suformuotą prekių užsakymą.

4.3. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad registracijos metu ir užsakymo metu pateikti duomenys yra teisingi.

4.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.5. Pirkėjas privalo laikytis šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. 

5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

5.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, neatlieka mokėjimo pavedimo per 3 (tris) darbo dienas nuo prekių užsakymo pateikimo.

5.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

5.6. Pardavėjas turi teisę internetinėje svetainėje talpinti nuorodas į kitus tinklalapius, tačiau neatsako už juose skelbiamą informaciją ar vykdomą veiklą.

5.7. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu šių Taisyklių nurodytomis sąlygomis.

6.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

6.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise ir esant tame punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų į jo sąskaitą, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

7. Prekių kaina, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme prekių kainos nurodytos eurais su PVM arba be PVM, pagal pasirinktą užklausą. 

7.2. Šalia kiekvienos konkrečios Prekės yra jos aprašymas. Jei Pirkėjui pateiktos informacijos nepakanka, jis privalo kreiptis į Pardavėją dėl papildomos informacijos. Užsakydamas prekę, Pirkėjas patvirtina, kad Parduotuvėje pateikta informacija apie prekę yra išsami ir jam aiški.

7.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neinformavęs Pirkėjo, keisti Parduotuvėje esančių prekių asortimentą, jų aprašymus, kainas, pristatymo sąlygas ir kitą Parduotuvėje esančią informaciją.

7.4. Prekės pristatymo mokestis į prekės kainą nėra įskaičiuotas, jei aiškiai nenurodyta kitaip. 

7.5. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes tik banko pavedimu į sąskaitą:
MULTISISTEMA UAB
Įmonės kodas 125596826
A/s LT50 7044 0600 0152 4911 AB "SEB Bankas"
A/s LT76 7300 0100 7287 3042 SWIFT AB SWEDBANK

7.6. Patvirtinus užsakymą ir nesumokėjus už prekes per 3 (tris) darbo dienas, Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjus anuliuoti prekių užsakymą.

8. Prekių pristatymas

8.1. Prekes Pardavėjas pristato visoje Lietuvoje ir užsienio valstybėse.

8.2. Pirkėjas užsakymo metu įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį. 

8.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.4. Prekės Lietuvoje pristatomos ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas po apmokėjimo gavimo dienos. Į užsienio valstybes prekės pristatomos pagal siuntų tarnybos nustatytus terminus. 

8.5. Prekes pristato Pardavėjo įgaliota siuntų tarnyba.

8.6. Pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių vertės. Informacija apie prekių pristatymo kainą yra pateikta skyriuje "Prekių pristatymas".

8.7. Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo ar jo įgaliotos siuntų tarnybos atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pirkėjui arba kitam prekę priimančiam asmeniui pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista ir vėliau pretenzijos dėl siuntos pakuotės pažeidimo nepriimamos.

8.8. Tuo atveju, kai Pirkėjas, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t.y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos(ų) prekės(-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.

8.9. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

8.10. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.11. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai iš Pardavėjo prekių atsiėmimo punkto, esančio adresu Žirnių g. 28a, Vilnius.

8.12. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento.

8.13. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

9. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

9.1. Kiekvienos elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetininėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

9.3. Prekių spalva gali neatitikti nuotraukoje atvaizduojamą spalvą. 

9.4. Parduotuvėje parduodamų prekių galiojimo terminas yra neribotas, jei šalia prekės nenurodyta kitaip.

10. Prekių grąžinimas

10.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo". Pirkėjas gali grąžinti prekes per jas pristačiusį kurjerį arba išsiųsdamas paštu arba savo transportu. Tokiu atveju Pirkėjui grąžinama visa už grąžintas prekes sumokėta jų kaina, tačiau jam negrąžinamos ir nekompensuojamos prekės pristatymo išlaidos. Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas. Už prekes, kurios grąžinamos laikantis šiame punkte numatytų sąlygų, Pirkėjo sumokėti pinigai yra grąžinami ne vėliau nei per 15 darbo dienų nuo Pirkėjo grąžinamų prekių pristatymo Pardavėjui dienos.

10.2. Grąžinamos prekės privalo būti su nepažeistomis plombomis (jei tokios yra), originalioje prekės ir siuntos pakuotėje, negali būti naudotos ar praradusios prekinę išvaizdą. Už visišką prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra iki galo sukomplektuota, buvo naudota ir/arba buvo sugadinta ir/arba prarado prekinę išvaizdą, netvarkinga ir/arba netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti už ją Pirkėjo sumokėtų pinigų.

10.3. Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 7 dienas nuo prašymo pateikimo. Prekės turi būti grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Taip pat Pirkėjas turi pateikti originalią prekės sąskaitą faktūrą bei užpildytą ir pasirašytą grąžinimo formą, kurioje turi būti nurodyta prekių grąžinimo priežastis.

11. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

11.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis el. parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.3. Pirkėjas atsako už registracijos duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo registracijos duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.

11.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo el. parduotuvėje esančias nuorodas.

11.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

12.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Copyright © 2017 MULTISISTEMA UAB, Inc. All rights reserved.